REGULAMIN PORTALU FREESKIhotele.PL

 

 

1.
[Postanowienia ogólne]

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji oraz korzystania z portalu Freeskihotele.pl.
 2. pl jest portalem organizującym wymianę informacji pomiędzy podmiotami prowadzącymi ośrodki wypoczynkowe na terenie Polski, a stacjami narciarskimi zarejestrowanymi na portalu FREEskihotele.pl.
 3. Właścicielem portalu Freeskihotele.pl. jest spółka Czarny Groń sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Rzykach, oś. Praciaki 91, 34 – 125 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000433453, NIP: 0000433453.

 

2.

[Definicje]

 1. Administrator portalu – spółka Czarny Groń sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Rzykach, oś. Praciaki 91, 34 – 125 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000433453, NIP: 0000433453
 2. Portal – portal internetowy Freeskihotele.pl.
 3. Podmiot prowadzący ośrodek wypoczynkowy – osoba fizyczna bądź prawna prowadząca działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu miejsc noclegowych.
 4. Ośrodek wypoczynkowy – obiekt oferujący różne formy tymczasowego zakwaterowania.
 5. Użytkownik portalu – osoba fizyczna bądź prawna zarejestrowana na portalu prowadząca działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu miejsc noclegowych.
 6. Pakiet – wybrany przez Użytkownika portalu płatny zakres korzystania z portalu internetowego Freeskihotele.pl, umożliwiający dostęp do określonych funkcji Portalu.

 

3.
[Zasady działania portalu]

 1. Poprzez portal Freeskihotele.pl zarejestrowane Podmioty prowadzące ośrodki wypoczynkowe mogą oferować i reklamować swoje usługi.
 2. Zarejestrować na portalu mogą się wszystkie podmioty prowadzące ośrodki wypoczynkowe na terenie Polski.
 3. Dostęp do portalu Freeskihotele.pl jest płatny. Wysokość opłaty za korzystanie z Portalu zależna jest od rodzaju Pakietu wybranego przez Użytkownika Portalu.
 4. Po zarejestrowaniu na stronie internetowej Freeskihotele.pl. utworzony zostanie indywidualny profil Użytkownika portalu na którym będą znajdowały się następujące dane środka wypoczynkowego: pełna nazwa Ośrodka, adres, adres strony www., informacja o cenie noclegu oraz inne dane i funkcje których ilość i rodzaj zależny jest od wybranego Pakietu
 5. Ponadto Użytkownicy portalu mają prawo do nabywania po cenach promocyjnych karnetów uprawniających do korzystania ze stoków narciarskich wskazanych na Portalu.
 6. Zasady nabywania karnetów oraz sposób postępowania z nabytymi karnetami zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy ośrodkiem wypoczynkowym a daną stacją narciarską.

4.
[Zasady zakładania konta w portalu]

 1. Do zarejestrowania ośrodka wypoczynkowego niezbędne jest przesłanie na adres
  e – mail: kontakt@freeskihotele.pl prawidłowo wypełnionego formularza zawierającego wymagane dane identyfikacyjne ośrodka wypoczynkowego oraz oświadczenie o wyborze danego Pakietu.
 2. Rodzaje Pakietów oraz wysokość miesięcznych opłat za korzystanie z danego pakietu są szczegółowo opisane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Każdy ośrodek wypoczynkowy może  zostać zarejestrowany tylko jeden raz.
 4. Rejestrując się każdy Użytkownik portalu ma obowiązek podania informacji zgodnych z prawdą.
 5. Użytkownik portalu zakładając konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celu zarejestrowania na Portalu oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od administratora.
 6. Rejestracja ośrodka wypoczynkowego jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru ośrodków wypoczynkowych zgłaszających chęć rejestracji na Portalu.

5.
[Oświadczenie Użytkownika]

 1. Użytkownik portalu rejestrujący ośrodek wypoczynkowy oświadcza, że:
 2. w przypadku ośrodków wypoczynkowych prowadzonych przez osoby prawne, że jest uprawniony do reprezentacji takiej osoby prawnej;
 3. przesłane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą;
 4. treści umieszczane na utworzonym profilu i nie będą naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego oraz że nie istnieją żadne inne okoliczności faktyczne bądź prawne uniemożliwiające rejestracje na portalu;
 5. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych treści oraz że osoby utrwalone na przesłanych fotografiach  lub materiałach wideo udzieliły stosownych zgód i zezwoleń na rozpowszechnianie ich wizerunku.
 6. Użytkownik portalu ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu umieszczanych przez Użytkownika portalu treści, Użytkownik portalu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora portalu przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Administratora portalu lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi portalu, a także zobowiązuje się zwolnić Administratora portalu z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administratora portalu może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, bądź naruszenia dóbr osobistych jakie ta osoba zgłosi w związku z udostępnieniem treści przesłanych przez Użytkownika portalu.
 7. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści umieszczonych przez Użytkownika portalu naruszających prawa autorskie, dobra osobiste osób trzecich oraz treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

6.

[Licencja niewyłączna]

 1. Administrator portalu udziela Użytkownikowi portalu  niewyłącznego prawa do korzystania ze znaku graficznego Portalu na następujących polach eksploatacji:
 2. zwielokrotniania utworów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 3. umieszczanie utworów na stronie internetowej Użytkownika portalu w portalu oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych;
 4. używania w publicznych prezentacjach
 5. używania w publikacjach prasowych i audycjach telewizyjnych;
 6. Administrator portal upoważnia Użytkownika portalu do korzystania ze znaku graficznego Portalu na terenie Polski, w okresie w jakim Użytkownik portalu jest zarejestrowany na portalu pl.
 7. Użytkownik portalu zobowiązany jest umożliwić Administratorowi portalu
  i osobom przez niego upoważnionym kontrolę prawidłowości korzystania ze znaku graficznego Portalu.
 8. Użytkownikowi portalu nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji na używanie znaku graficznego Portalu, na rzecz osób trzecich.
 9. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, inne znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na portalu stanowią przedmiot praw autorskich Administratora portalu.
 10. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach portalu  innych materiałów niż określone w §6 ust. 1 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora portalu.

 

7.

[ Postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje związane z  uczestnictwem w portalu powinny być kierowane w formie elektronicznej na adres: kontakt@freeskihotele.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: w przypadku osób fizycznych prowadzących ośrodek wypoczynkowy ich  imię, nazwisko, dokładny adres i nazwę ośrodka oraz dokładny opis reklamacji. W przypadku osób prawnych reklamacja powinna zawierać nazwę osoby prawnej prowadzącej ośrodek wypoczynkowy dokładny adres i nazwę ośrodka oraz dokładny opis reklamacji.
 3. Złożone przez Użytkowników portalu reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora strony niezwłocznie.
 4. Użytkownicy portalu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji e-mailem po rozpatrzeniu reklamacji przez Administratora strony.

 

8.

[Dane osobowe]

 1. Dane osobowe Użytkowników portalu będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Administratora portalu tylko i wyłącznie w celach i zakresie związanych z prowadzeniem portalu oraz działalnością marketingową portalu obejmującą informacje o bieżących wydarzeniach i promocjach na portalu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię
  i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail.
 3. Uczestnikowi portalu udostępniającemu dane, o których mowa w ust. 2 powyżej, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania bądź  ich usunięcia.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

9.
[Postanowienia końcowe]

 1. Administrator portalu nie odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym treści przesłanych przez Użytkownika portalu.
 2. Administrator portalu nie gwarantuje ciągłego, bezpiecznego, wolnego od błędów i niezakłóconego dostępu do Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowości w technicznej pracy Portalu.
 4. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby administratora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich wprowadzenia i ogłoszenia.

 

Partnerzy
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. zamknij